Denetim Hizmetleri

Sonradan Kontrol

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 maddesi gereğince, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacı ile, yükümlülerin ithalat ve ihracat işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin, kendilerine ait yerlerde Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesidir. Gerçek ve tüzel kişilerin Gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için yapılır.

Sonrada kontrole tabii tutulan bir firmanın yalnızca gümrük vergileri yönü ile değil, menşe işlemleri, tarife kıymet yönünden yaptığı beyanlar, aldığı her türlü izinler, muhasebe kayıtları üretim süreçleri ve rejimin öngördüğü şartlara uyulması yönlerinden de denetlenmesi ve kontrolü yapılır.

Gümrük Müfettişleri tarafından yapılacak sonradan kontrollerde ortaya çıkarılacak hata ve eksiklikler neticesinde, telafisi zor zarar ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için dış ticaret şirketlerinin, kendilerini sonradan kontrole hazırlayan Sonradan Kontrol Denetim Hizmetleri konusunda deneyimli, uzman bir kuruluş ile yürütülmesi çok önemlidir.

Tuna Nalbantoğlu Gümrük Müşavirliği, bünyesindeki denetim mekanizması ile değerli müşterilerini bir aşağıda belirtilen konular ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmekte, yönlendirmekte, iş süreçlerini önceden kontrol edip denetleyebilmekte ve gümrük işlemlerinin sorunsuz yönetilmesini sağlamaktadır.

Dış Ticaret Şirketleri, bu manada, gümrük ve dış ticaret mevzuat ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılara çok dikkat etmeli, uzman bir Gümrük Müşavirliği firması denetiminde hazırlanmalı, aksi durumun kendilerini gümrük kaçakçılığı suçlaması yanında telafisi zor maddi cezalar, ile ayni zamanda prestij kayıpları ile karşı karşıya bırakacağını bilmelidirler.

Dikkat edilmesi gereken ayrıntıların öncelikli olanları aşağıda belirtilmiştir.

 • Dış ticaret ile ilgili tüm yazışmalar dosyalarında saklanmalı, sözleşmelerin içeriğinde bulunan lisans, royalti, komisyon ücretlerinin eşya kıymetine dâhil edilerek vergilendirilmesine, ihracatçı firma ile ilişki içerisinde olup olmadığına dikkat edilmeli.
 • Her ithalat işleminde tedarikçilerden Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin,Form A,EUR 1, A.TR) talep edilmeli.
 • Muafiyet limitleri kapsamında olmayan gümrüğe beyan edilmesi zorunlu olupta, hızlı kurye İle gelip, tarafınıza teslim edilen eşyaları teslim almadan, gümrük idaresine beyan edilmesi için gümrük müşavirlik firması ile irtibata geçilmeli.
 • Yolcu beraberi gelip, gümrüğe beyan edilmeyen(genellikle yabancı misafir)eşyanın sadece 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyanı yeterli olmayıp, Gümrük idaresine sunulması gerekliliği hususuna dikkatli edilmeli.
 • Elektronik ortama henüz taşınmayan eşyaya ait taşıma belgeleri, sigorta poliçeleri muhafaza edilmeli.
 • İthal eşyasının kap ve ambalajları için eşya bedeli dışında ödeme yapılmış ise kıymet beyanında bu tutarlarda beyan edilerek vergi matrahında beyan edilmelidir.
 • İthal edilen eşya ile ilgili olarak yapılan tüm ödemeler, fiyat farkları, ıskontolar, avans, diğer gider, fiyat düzenlemesi gibi bilgilerin makbuzları beyanname dosyalarında saklı tutulmalıdır.
 • Alıcı satıcı ilişkisinin beyanı doğru yapılmalıdır. İthalatçının tedarik zincirinde bağımsız hareket edip edemediğinin tespiti yapılmalıdır.
 • Kıymet bildirim formları bilinçli şekilde doldurulmalıdır.
 • Mal teslim şekillerinin, döviz cinsleri, ağırlık ve adet orantılarına çok dikkat edilmeli.
 • Yurt içi gider kalemlerinin içeriği ve beyanında dikkatli olunmalı, işlem süre sonları düşünülerek beyan verilmelidir.
 • A.TR, EUR.1 / EUR MED ve Menşe belgelerinin geçerlilik sürelerine uygun bir şekilde beyan edilmeli, belge süreleri takip edilerek ithalatçı bilgilendirilmeli, zaman kaybı ve hatalı beyanın önüne geçilmelidir.

Çözüme Hızlı Kolay ve Güvenilir Yoldan Ulaşın.