TR
TR EN
Eğitim Web Portalı Online Gümrük
KVKK Aydınlatma Metni

   Tuna Nalbantoğlu Gümrükleme lojistik Hizmetleri ve Dış Ticaret Ltd.Şti. ‘’(şirket’’)olarak veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket ile irtibatı bulunan ilgili Kişi konumundaki sizin(‘’ilgili kişi’’)kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla ‘’Aydınlatma Metni’’ kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metnini hazırlanmıştır.

1.Toplanan veri İşlenen Kişisel Veriler

   Şirket ile irtibatı bulunan ilgili Kişi’nin toplanan ve işlenen kişisel verileri hakkında bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veri sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(‘’VERBİS’’) aracılığı ile öğrenilebilir. Şirket’e ait ilgili VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden ’’sicil sorgulama’’ kısmında ‘’TUNA NALBANTOĞLU GÜMRÜKLEME LOJİSTİK HİZM VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’’ unvanını aratarak ulaşabiliniz. Toplanan ve işlenen kişisel veriler ile bilgiler VERBİS’te ‘’Veri Kategorileri’’ başlığı altında yer almaktadır.

2.Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

   Şirket ile irtibatı bulunan ilgili kişinin kişisel verileri bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir: . Elektronik ortamda yayınlanan veya matbu başvuru formları aracılığıyla, . İlgili Kişinin elden, e-posta ve benzeri yöntemlerle ilettiği özgeçmişi aracılığıyla, . İnsan kaynakları danışmanlık ve istihdam kurumları aracılığıyla, . Telefon, video konferans gibi araçlarla yüz yüze yapılan mülakat sırasında, . İlgili kişi tarafından beyan edilen bilgileri teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve Diğer araştırmalar sonucunda, . İş yeri güvenliği sebebi ile yapılan kamera kayıtları ve bina giriş kayıtları aracılığıyla, . Şirket aracı güvenliği sebebi ile yapılan araç takip sistemi kayıtları aracılıyla, . Kalite standartlarının sağlanması amacı ile yapılan şirket telefon kayıtları aracılığıyla, Şirket, toplanan ve işlenen kişisel verileri ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere sözleşmelerden doğan yükümlülükler, ticari ihtiyaçlar, olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla gerekli görüldüğü sürece saklamaktadır. Saklama süreleri ve saklanan verilerin korunması için alınan veri güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgiler VERBİS’te ’’Veri Saklama Süreleri’’ Ve ’’Veri Güvenliği Tedbirleri’’ başlıkları altında yer almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

   Bu Aydınlatma Metni’nde belitilen amaç ve kapsamda ilgili Kişi’den toplanan ve işlenen kişisel veriler yine bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla gerekli idari ve resmi kurumlara, yasal sınırlar çerçevesinde Şirket iştiraklerine ve hizmet alınan insan kaynakları Danışmanlık ve istihdam kurumlarına aktarılabilir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerin aktarılması ile ilgili bilgiler VERBİSTE ’’Veri Aktarım Alıcı Grupları’’ ve ‘’Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler’’ başlıkları altında yer almaktadır.

4. Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar

   İlgili kişinin KVKK kapsamındaki hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilgili talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişilerin bilme,

e) Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

5. Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

   Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkındaki tebliğ uyarınca KVKK ile ilgili talepler aşağıdaki kanallardan Şirket’e iletilebilir:

1) İlgili Kişi ’ye ait ıslak imzalı yazıyla ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile 1469 sokak no:28/201-202 Alsancak Konak-İZMİR PK.35220 Zarfı veya tebligatın üzerine ‘’KVKK’’ kapsamında

2) İlgili Kişi’ ye Ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile tunanalbantoglu@hs03.kep.tr E-postanın konu kısmına’’KVKK kapsamında başvuru olduğu yazılacaktır.

3) İlgili Kişi’ye ait Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi ile info@tunagumruk.com.tr e-postanın ilgili konu kısmına ‘’KVKK kapsamında başvuru ‘’ yazılacaktır. Veri sorumlusuna başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve Talep konusu.